เว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุณาเลือก ประเภทข้อสอบถาม/ข้อร้องเรียน Question/Complaint Topic

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

เลือกหน่วยย่อย

Your Privacy is our concern

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป สอบถามข้อสงสัย หรือยื่นข้อร้องเรียนให้คณะนิติศาสตร์ตอบหรือดำเนินการ ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการตอบข้อสอบถาม หรือดำเนินการตามข้อร้องเรียนโดยเร็ว

This form is for TU law students and staff as well as members of the general public to sumbit to the Faculty their questions or complaints which will be adresses in due course

ผู้ที่มีโอกาสเห็นข้อมูลนี้โดยเบื้องต้นคือผู้บริหาร เลขานุการคณะ และหัวหน้างานบางคนของคณะนิติศาสตร์ และจะได้พิจารณาอย่างเหมาะสมก่อนส่งต่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตอบข้อสงสัย หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

The information shared by you may be seen by the Executives, the Secretary, and some of the administrative Heads and may be forwarded discreetly to the competent person to response to your questions or proceed further on the matter.

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ เลขทะเบียนนักศึกษา หรือเบอร์โทรศัพท์สามารถสอบถาม หรือยื่นข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุข้อมูลดังกล่าว

Students who do not want to expose their name, student id or telephone number may submit comments, questions or complaints without providing such information.

หากเรื่องที่ต้องการสอบถาม หรือยื่นข้อร้องเรียนมีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับ นักศึกษาอาจแจ้งเพื่อให้คณะนิติศาสตร์ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายรับข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียนเป็นการลับต่อไป

If the comment, question, or complaint to be submitted contains sensitive or confidential information, please leave your contact information. Faculty of Law, Thammasat University will contact you back to hold a private meeting.

เมื่อได้รับเรื่องแล้ว คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการหรือติดต่อกลับตามลำดับ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการ หรือติดต่อกลับโดยพลัน

When received your complaints or questions, the Faculty will contact you or proceed on the matter in due time. Unless it is an emergency matter, the Faculty will contact you or proceed further promptly.